Электронный больничный: удобство для пациентов, экономия для врачей Обсуждение Электронный больничный: удобство для пациентов, экономия для врачей http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/21867-elektronnyj-bolnichnyj-udobstvo-dlya-patsientov-ekonomiya-dlya-vrachej.html Tue, 23 May 2017 19:54:03 +0300 JComments 123 написал: http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/21867-elektronnyj-bolnichnyj-udobstvo-dlya-patsientov-ekonomiya-dlya-vrachej.html#comment-9506 123 Fri, 19 May 2017 10:02:09 +0300 http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/21867-elektronnyj-bolnichnyj-udobstvo-dlya-patsientov-ekonomiya-dlya-vrachej.html#comment-9506 Домовой написал: http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/21867-elektronnyj-bolnichnyj-udobstvo-dlya-patsientov-ekonomiya-dlya-vrachej.html#comment-9505 Домовой Thu, 18 May 2017 17:46:41 +0300 http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/21867-elektronnyj-bolnichnyj-udobstvo-dlya-patsientov-ekonomiya-dlya-vrachej.html#comment-9505 Мария написал: http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/21867-elektronnyj-bolnichnyj-udobstvo-dlya-patsientov-ekonomiya-dlya-vrachej.html#comment-9504 Мария Thu, 18 May 2017 17:31:13 +0300 http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/21867-elektronnyj-bolnichnyj-udobstvo-dlya-patsientov-ekonomiya-dlya-vrachej.html#comment-9504